Houston, TX rappers ThatBoyMoy and PyRexx collab for Moy’s “Kept Awake” free single.

Follow @ThatBoyMoy on Twitter